Podmínky zpracování osobních údajů

Společnost

Vývojárna s.r.o.
kontaktní e-mailová adresa: info@vyvojarna.cz
Vaníčkova 315/7, Břevnov, 169 00 Praha 6

IČO: 069 48 600
spisová značka C 291902 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen "Společnost"),

prohlašuje, že veškeré osobní údaje uživatelů informačního systému (dále i jen "Uživatel") weesko dostupného na URL adrese https://www.weesko.cz (dále jen "Informační systém") považuje za důvěrné a nakládá s nimi v souladu s platnou legislativou a platnými právními předpisy. Společnost je také zároveň správcem osobních údajů (dále jen "Správce"). V tomto dokumentu poskytuje Společnost Uživatelům Informačního systému informace o zpracovávání jejich osobních údajů a o jejich souvisejících právech a povinnostech. Tento dokument může být také později dle potřeby revidován a aktualizován.

Společnost Vývojárna s.r.o. prohlašuje, že veškeré interní procesy týkající se zpracování osobních údajů Uživatelů Informačního systému probíhají ve Společnosti v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jsou zároveň plně v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jinak známým jako GDPR.

Společnost při zpracování osobních údajů Uživatelů Informačního systému dodržuje veškeré zásady zákonnosti zpracování osobních údajů a dělá vše pro maximální korektnost a transparentnost při zpracování, omezení účelu zpracování, minimalizaci, přesnost, omezení uložení, integritu a důvěrnost osobních údajů. Společnost zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně a vede evidenci veškerých činností, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

Jaké údaje jsou zpracovávány a za jakým účelem

Společnost se zavazuje, že nikdy nebude požadovat větší rozsah údajů, než je nezbytně nutné pro dosažení každého z níže uvedených účelů.

Pokud Uživatel Informačního systému pouze prohlíží veřejné webové stránky Informačního systému, zpracovává Společnost Uživatelovi osobní údaje. Tyto osobní údaje slouží pouze pro potřeby Společnosti za účelem analýzy a zlepšování poskytovaných služeb a jsou získávány za účelem oprávněných zájmů Společnosti. V tomto případě zpracovává Společnost tyto osobní údaje:

 • IP adresu.

V případě, že se Uživatel Informačního systému rozhodne využít služby, které poskytuje Společnost prostřednictvím Informačního systému, je podmínkou pro jejich objednání (uzavření smluvního vztahu se Společnosti) vytvoření / registrace zákazníckého uživatelského účtu pro přihlášení do administrace Informačního systému. Po registraci uživatelského účtu se z Uživatele stane registrovaný zákazník a u takového Společnost zpracovává tyto jeho osobní údaje:

 • e-mailovou adresu,
 • jméno a příjmení,
 • telefonní číslo,
 • fakturační údaje (název firmy, IČO, DIČ, fakturační adresa).

Tyto osobní údaje zpracovává Společnost za účelem identifikace Uživatele, autorizace Uživatele, poskytování uživatelského účtu k administraci Informačního systému a poskytování Uživatelem objednaných služeb. Bez zpracování těchto osobních údajů Uživatele by nebylo možné, aby Společnost tyto služby Uživateli poskytovala.

Jak dlouho jsou osobní údaje zpracovávány

Společnost zpracovává osobní údaje Uživatele Informačního systému pouze po dobu trvání důvodu ke zpracování osobních údajů. Pokud Společnost zpracovává osobní údaje z důvodu plnění právních povinností, zpracovávání osobních údajů pro tento účel ukončí uplynutím stanovené lhůty.

V případě IP adresy Uživatele prohlížejícího webové stránky Informačního systému zpracovává Společnost osobní údaje takového Uživatele po dobu trvání session Uživatele (většinou ne déle než 30 dní).

V případě registrovaného zákazníka zpracovává Společnost jeho osobní údaje potřebné k vedení jeho zákaznického uživatelského účtu po dobu poskytování služeb. Jestliže registrovaný zákazník i po skončení poskytování služeb nezruší svůj zákaznický uživatelský účet, bude Společnost i nadále zpracovávat jeho osobní údaje potřebné k vedení jeho uživatelského účtu.

Kdo má ke zpracovávaným osobním údajům přístup

Přístup k osobním údajům mají ve Společnosti pouze osoby, u kterých to nutně vyžaduje dosažení účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány a za tímto účelem Společnost provádí pravidelné audity. Zaměstnanci zákaznické podpory Společnosti mají přístup pouze k těm osobním údajům, které potřebují pro autorizaci požadavků a identifikaci zákazníka. Zaměstnanci s přístupem k osobním údajům jsou proškoleni o jejich ochraně a jsou povinni dodržovat mlčenlivost.

Jake soubory cookies jsou nastavovány

Při používání Informačního systému a to jak jeho veřejné části, tak všech části určených pouze pro registrované a přihlášené Uživatele, mohou být na zařízení Uživatele ukládány dočasné soubory tzv. cookies. Informační systém vytváří a na zařízení Uživatele ukládá tyto soubory cookies:

 • PHPSESSID - tento technický soubor cookie je nutný pro správnou funkčnost Informačního systému. Pomocí tohoto souboru je uchovávána session daného Uživatele a bez něj Informační systém nemůže fungovat. Soubor může sloužit pro analýzu pohybu Uživatele na jednotlivých stránkách Informačního systému a také pro sběr statistik návštěvnosti jednotlivých stránek Informačního systému.

Bez uložení souboru cookie PHPSESSID nelze zobrazit žádnou stránku Informačního systému. V případě, že si nepřejete jeho použití, opusťte stránky Informačního systému a poté na svém zařízení tento soubor cookie smažte.

Další práva Uživatele v souvislosti se zpracováním osobních údajů

 • Uživatel má právo získat od Společnosti potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány nebo ne.
 • Uživatel má právo získat od Společnosti informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování nebo kritériích pro její určení, o existenci práva požadovat od Společnosti opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právo podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od něj, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU.
 • Uživatel má právo získat od Společnosti kopie všech zpracovávaných osobních údajů, pokud tím nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
 • Uživatel má právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm Společnost zpracovává
 • Uživatel má právo na výmaz osobních údajů, které o něm Společnost zpracovává, pokud nebude Společnost schopna prokázat oprávněné důvody pro další zpracování těchto osobních údajů
 • Uživatel má právo na omezené zpracování osobních údajů do doby vyřešení podnětu, pokud popírá přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování
 • Uživatel má právo na oznámení ze strany Společnosti v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů.
 • Uživatel má právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají.
 • Uživatel má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu Společnosti nebo proti šíření obchodních sdělení
 • Uživatel má právo odmítnout zpracování osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení
 • Uživatel má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je Společnost zpracovává na základě jeho souhlasu.

V případě pochybností o souladu zpracování osobních údajů s právními předpisy má Uživatel možnost podat stížnost k dozorovému úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (viz www.uoou.cz).