Obchodní podmínky

Registrací a dalším využíváním služeb vyjadřuje uživatel svůj souhlas s níže uvedenými Obchodními podmínkami společnosti Vývojárna s.r.o. stanovenými pro používání aplikace Weesko. Obchodní podmínky jsou pro uživatele i poskytovatele závazné okamžikem potvrzení registrace uživatele.

Vymezení základních pojmů

Poskytovatel je společnost Vývojárna s.r.o., se sídlem Vaníčkova 315/7, Břevnov, 169 00 Praha 6, zapsaná zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 291902, IČO: 069 48 600, DIČ: CZ06948600.

Aplikace je webová aplikace Weesko dostupná na URL adrese https://www.weesko.cz, která slouží pro poskytování služeb WebSocket hostingu.

Uživatel je fyzická či právnická osoba, která využívá služeb Aplikace.

Licence je nevýhradní licence k užívání Aplikace za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách.

Smlouva je smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem a Uživatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence k užívání Aplikace.

Nabídka k uzavření Smlouvy je registrace Uživatele, kterou lze realizovat založením uživatelského účtu pomocí vyplnění a odeslání registračního formuláře v Aplikaci.

Přijetí nabídky je e-mailové potvrzení registrace Poskytovatelem a toto přijetí nabídky je okamžikem uzavření Smlouvy. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

Uživatelský účet je účet pro používání služby, vytvořený každému uživateli po úspěšné registraci. Účet je identifikován jednoznačným unikátním identifikátorem (uživatelským jménem). Uživatelský účet představuje neveřejnou část aplikace.

Práva a povinnosti uživatele

Uživatel je povinen uvést při registraci své kontaktní údaje pro účel fakturace poskytnutých služeb a komunikaci s Poskytovatelem. Uživatel je povinen udržovat své kontaktní údaje aktuální.

Uživatel souhlasí, aby mu byly ze strany Poskytovatele zasílány obchodní sdělení. Tento souhlas je kdykoli odvolatelný, ať pro jednotlivý druh sdělení či všechna obchodní sdělení.

Uživatel je povinen chránit poskytnuté přístupové údaje ke zřízeným službám před zneužitím třetí stranou. Za případné zneužití nenese Poskytovatel odpovědnost.

Aplikace je dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů ve znění jeho pozdějších novelizací (dále jen Autorský zákon), autorským dílem. Majetková práva k aplikaci podle Autorského zákona i podle mezinárodních dohod o autorském právu, uzavřených Českou republikou, náleží Poskytovateli. Tato Smlouva neuděluje Uživateli žádná oprávnění ve spojení s ochrannými známkami poskytovatele.

Uživatel se zavazuje neprodávat ani jinak neposkytovat Aplikaci jakýmkoliv způsobem třetím osobám bez souhlasu Poskytovatele.

Uživatel nese plnou zodpovědnost za data a obsah, který poskytovanou Aplikací zpracovává a zavazuje se užívat poskytovanou Aplikaci v souladu s právním řádem České republiky.

Uživatel se zavazuje platit řádně a včas dohodnutou cenu za poskytované plnění dle platného ceníku.

Uživatel má právo kdykoli zrušit Smlouvu.

Práva a povinnosti poskytovatele

Poskytovatel je povinen zajistit nepřetržitý provoz Aplikace.

Porušením povinnosti Poskytovatele zajistit nepřetržitý provoz Aplikace není přerušení provozu Aplikace vzniklé z neodvratitelných objektivních důvodů (např. odstávka elektrické energie, výpadek připojení k internetu apod.) nebo přerušení provozu z důvodu systémových zásahů Poskytovatele do provozu serveru, o kterých však bude Uživatel informován v předstihu přímo v Aplikaci.

Poskytovatel má právo zrušit účet Uživateli, který porušuje Smluvní podmínky, záměrně poškozuje Aplikaci, zneužije loga, ochranné známky Poskytovatele, dopustí se jiného nelegálního šíření obsahu webu a webové Aplikace nebo se snaží obejít tarifní omezení.

Poskytovatel má právo zrušit Uživatelský účet Uživateli, který se do tohoto účtu nepřihlásil déle než 12 měsíců.

Poskytovatel nenese odpovědnost za jakoukoli škodu způsobenou užíváním Aplikace.

Poskytovatel má dle ustanovení §1752 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku právo měnit tyto obchodní podmínky, například z důvodu jejich uvedení do souladu s právními předpisy či zvýšení právní jistoty stran smlouvy. Smluvní strany souhlasí, že z povahy závazku vyplývá rozumná potřeba Obchodní podmínky v budoucnosti změnit, a to po předchozím upozornění uživatele v Aplikaci ve lhůtě minimálně 14 dní před účinností změn.

Pokud Uživatel se změnou obchodních podmínek nesouhlasí, má právo zrušit Uživatelský účet. Smluvní strany prohlašují, že doba 14 dnů je dostatečná k obstarání alternativní služby.

Poskytovatel má právo zasílat Uživateli informace a obchodní sdělení formou emailu a zároveň povinnost obchodní sdělení nezasílat, pokud s jejich zasíláním Uživatel nesouhlasí.

Poplatky a úhrady

Poplatky se vztahují pouze k aktivním websocket hostingům.

Cena je stanovena dle aktuálního ceníku hostingů publikovaného na adrese https://www.weesko.cz/websocket-hosting.

Poplatky za využívání Aplikace se provádějí předem na základě objednaných websocket hostingů a jsou nevratné.

Uživatel hradí poplatky za využívání Aplikace z kreditu, který si může předem dobít libovolnou částkou.

Poskytovatel je oprávněn, po předchozím upozornění Uživatele, měnit podmínky a ceny nabízených služeb.

Podpora, záruka, reklamace

Všechny služby jsou poskytovány pouze elektronickým způsobem.

Podpora k používání poskytované služby je poskytována pouze v elektronické podobě (emailová komunikace, dokumentace v Aplikaci apod.).

Odesílání i příjem všech písemností souvisejících s poskytovanou službou, včetně fakturace, probíhá pouze elektronickým způsobem.

Případné reklamace je možné uplatňovat zasláním emailu. Kontaktní email jsou součástí popisu služby i samotné služby.

Ochrana osobních údajů

Podmínky zpracování a ochrany osobních údajů Uživatele upravují Podmínky zpracování osobních údajů.

Rozhodné právo

Pro případ sporů vzniklých ze Smlouvy, jakož i pro případ sporů týkajících se platnosti, či existence uzavřené Smlouvy o poskytování služby a těchto obchodních podmínek si strany volí jako rozhodné právo právo České republiky. Určují, že k rozhodování jsou příslušné české soudy a v souladu s §89a zákona č. 99/1963 Sb. určují jako místně příslušný soud v Praze.

Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou účinné k 24. 3. 2023.